Monthly Archives oktober 2014

okt 232014
Comments
off

Wet werk en zekerheid

Een meerderheid van de Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Dit betekent dat per 1 januari 2015 de regels met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding veranderen. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop.
De Eerste Kamer heeft ingestemd met de maatregelen uit de Wet werk en zekerheid. Diverse maatregelen die per 1 juli 2014 zouden ingaan zijn hierdoor opgeschoven naar 1 januari 2015. De belangrijkste maatregelen met de datum van inwerkingtreding staan hieronder voor u op een rijtje.

Maatregelen Wet Werk en Zekerheid

Per 1 januari 2015

 • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
 • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
 • Medewerkers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger. In de cao kan straks alleen nog een uitsluiting (langer dan zes maanden) van loondoorbetaling worden afgesproken voor functies waarvan de werkzaamheden incidenteel zijn en geen vaste omvang hebben, denk bijvoorbeeld aan piekwerkzaamheden. De functies waarvoor dit geldt, moeten expliciet genoemd zijn in de cao.

  Per 1 juli 2015

 • De ketenbepaling*) wordt verkort. Een medewerker heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband.
 • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim moet u straks bij UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
 • U moet aan medewerkers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen. U leest hierover meer in het bericht “ scholing afslaan om hogere transitievergoeding”
 • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor medewerkers. U leest hierover meer in het bericht “Verplicht investeren in scholing medewerker

  Per 1 januari 2016

  De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.
  *)Verkorte ketenbepaling gaat soms later in
  Per 1 juli 2015 wordt de duur van de ketenbepaling verkort van drie jaar naar twee jaar. Maar of deze nieuwe regel dan ook al voor uw organisatie geldt, hangt af van een eventueel geldende cao en de afspraken die hierin over de ketenbepaling zijn gemaakt.
  Op dit moment kunt u een werknemer drie tijdelijke contracten geven of contracten binnen een periode van drie jaar (wat eerder komt), voordat er recht op een vast contract ontstaat. Per 1 juli 2015 mag u nog steeds drie tijdelijke contracten geven, maar slechts binnen een periode van twee jaar. Er is wel een overgangsrecht dat een onderscheid maakt tussen organisaties waarvoor een geldende cao van toepassing is en organisaties die niet onder een geldende cao vallen.

  Nieuwe regels gaan in bij geen geldende cao

  Is er op 30 juni 2015 geen geldende cao van toepassing op uw organisatie, dan geldt de nieuwe ketenbepaling voor de tijdelijke contracten die u op of na 1 juli 2015 sluit. U kunt dan dus geen opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden als de termijn van twee jaar overschreden is. Op lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft het huidige recht nog van toepassing.

  Overgangsrecht bij verwijzing in cao naar huidige ketenbepaling

  Geldt er op 30 juni 2015 wel een cao, waarin de huidige ketenbepaling van toepassing is verklaard of waarin juist een afwijking van de huidige ketenbepaling staat, dan gaat de nieuwe ketenbepaling later in. In het bericht ‘Cao-afwijkingen Wet werk en zekerheid’ van Rendement kon u eerder lezen dat het plan was om het overgangsrecht alleen van toepassing te laten zijn als er in de cao was afgeweken van de huidige wet. Maar uiteindelijk is in de wet dus ook opgenomen dat er een overgangsrecht geldt als in de cao de letterlijke tekst staat van de huidige ketenbepaling of een verwijzing naar de huidige ketenbepaling. U mag de geldende cao dan blijven toepassen totdat de cao afloopt, maar uiterlijk tot 1 juli 2016.

2018 - WerkbalanZ Arbeidsconsultancy | Lorentzstraat 4 - 6716 AD EDE info@werkbalanz.nl - M. 06 484 91 601 - BTW 889.04.258.B01