Monthly Archives juli 2015

jul 062015
Comments
off

Regeling UWV ontslagprocedure

Op 11 mei 2015 is de Regeling UWV ontslagprocedure gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling bevat regels over de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen. De regeling geldt vanaf 1 juli 2015, wanneer ook het ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking treedt.
Om te bevorderen dat een verzoek om toestemming zo volledig mogelijk wordt ingediend, stelt UWV een formulier ter beschikking waaruit blijkt welke informatie UWV nodig heeft. Het formulier wordt elektronisch ingediend. Is het verzoek onvolledig, dan zal UWV de werkgever hier binnen twee werkdagen op wijzen. De werkgever heeft dan acht dagen de tijd de ontbrekende informatie in te dienen.
Het UWV stelt de werknemer in de gelegenheid binnen veertien dagen verweer te voeren tegen het verzoek. Als het UWV advies van een deskundige inwint over de arbeidsmedische mogelijkheden tot het verrichten van de bedongen arbeid of tot herplaatsing in een passende functie, stelt UWV werkgever en werknemer in gelegenheid binnen zeven dagen hun zienswijze op het uitgebrachte advies naar voren te brengen.

Zie staatscourant 2015 12688 Regeling UWV ontslagprocedure.

jul 042015
Comments
off

Lagere regelgeving ontslagrecht gepubliceerd

De lagere regelgeving bij de Wet werk en zekerheid op het terrein van het ontslagrecht is gepubliceerd in de Staatcourant. Het gaat onder meer om de Ontslagregeling. Hierin worden nadere regels gesteld over verschillende onderdelen van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 zal gelden

De regeling bevat onder andere regels over:

  • de redelijke grond voor ontslag, waaronder regels over ontslag van een uitzendkracht en ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden. Dit laatste is alleen mogelijk als uitbesteding niet uitsluitend bedoeld is ter vervanging van vaste werknemers door flexibele of goedkopere arbeidskrachten;
  • herplaatsing van werknemers op een andere passende functie, wat onder een passende functie moet worden verstaan en over de termijn voor herplaatsing;
  • het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag (afspiegelingsbeginsel);
  • de toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde;
  • de gelijkstelling bij ontslag van payrollwerknemers met gewone werknemers bij een opdrachtgever (wat sinds 1 januari jl. al geldt op grond van het gewijzigde Ontslagbesluit);
  • voorwaarden waaronder van de transitievergoeding bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie niet verschuldigd is door kleine werkgevers (overgangsregeling tot 1 januari 2020) en regels voor het bepalen wanneer een werkgever als een kleine werkgever kan worden aangemerkt;
  • de vaststelling van de werkgebieden van de Wet melding collectief ontslag.

    Zie staatscourant 2015 12685 ontslagregeling

  • 2018 - WerkbalanZ Arbeidsconsultancy | Lorentzstraat 4 - 6716 AD EDE info@werkbalanz.nl - M. 06 484 91 601 - BTW 889.04.258.B01