Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 april 2018.

Op basis van de Arbowet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen en de Wet Verbetering Poortwachter, is het zonder toestemming toegestaan gegevens te verwerken in dit kader op basis van de opdracht, bijvoorbeeld een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren en werkgever/opdrachtgever te adviseren.
(“voor het adviseren bij de begeleiding van werknemers die door (dreigende) ziekte niet in staat zijn hun arbeid te verrichten, met inbegrip van het adviseren bij de uitvoering van bij of krachtens de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen, danwel in de Wet Verbetering Poortwachter, gestelde regels”)

In een ander kader zal cliënten gevraagd worden bijgaande toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
WerkbalanZ Arbeidsconsultancy
Lorentzstraat 4, 6716 AD EDE
KVK nummer: 09156768
Email: info@werkbalanz.nl
Verantwoordelijke: mw. GJJM Verhaagh,
beroep: arbeidsdeskundige en loopbaancoach/re-integratie-adviseur

WerkbalanZ Arbeidsconsultancy verkrijgt persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden (opdrachtgever/werkgever/bedrijfsarts) in het kader van onze dienstverlening.

WerkbalanZ Arbeidsconsultancy verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
• CV
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
• Ziek,- en hersteldmeldingen
• Gegevens in een probleemanalyse, plan van aanpak en/of overige
documenten volgens WvP (wet Verbetering Poortwachter) opgesteld
• Gespreksverslagen
• Rapportage ‘Deskundigen onderzoek’ (UWV) of eerder uitgevoerd
arbeidsdeskundige onderzoeken
• Inhoud van communicatie

WerkbalanZ Arbeidsconsultancy verwerkt deze persoonsgegevens voor de doeleinden:
• Onderzoek te doen en hierover te rapporteren t.b.v. de WVP.
• Het onderhouden van contact in dit kader
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand (max. 2 jaar);
• Het bieden van advies en/of begeleiding op maat;
• De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden
in verband met (dreigende) ziekte of arbeidsongeschiktheid;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
evenals facturering;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de opdracht, ontvangen in het kader van de WVP ziektewet of arbowetgeving en de wettelijke verplichting van opdrachtgever.Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat WerkbalanZ Arbeidsconsultancy hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn :
Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening onder meer het overleg met werkgever werknemer bedrijfsarts UWV en externe vakspecialisten
Daarmee de bescherming van onze financiële belangen.

Verstrekking van gegevens aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan WerkbalanZ Arbeidsconsultancy persoonsgegevens uitwisselen. WerkbalanZ Arbeidsconsultancy kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers (vakspecialisten). In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer WerkbalanZ Arbeidsconsultancy aan een wettelijke verplichting moet voldoen. WerkbalanZ Arbeidsconsultancy zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in Amerika. (gebruik van het software-pakket Office 365) Daarvoor zijn concrete waarborgen getroffen op grond van wetgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
WerkbalanZ Arbeidsconsultancy zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacy verklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.
De AP heeft in haar Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers uiteengezet dat een bewaartermijn van 2 jaar redelijk is voor het niet medische deel van een re-integratiedossier.

Uw rechten
U heeft het recht om aan WerkbalanZ Arbeidsconsultancy een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen.

Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
WerkbalanZ Arbeidsconsultancy, Lorentzstraat 4 , 6716 AD in Ede.

Om misbruik van deze rechten te voorkomen, vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. (Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.)

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door WerkbalanZ arbeidsconsultancy, laat dit dan vooral eerst aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-04-2018.

WerkbalanZ Arbeidsconsultancy
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door de dienstverlener, WerkbalanZ Arbeidsconsultancy zelf en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks zijn opgenomen op de website.

WerkbalanZ Arbeidsconsultancy kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

U kunt onze privacyverklaring ook downloaden via dit PDF bestand.