Arbeidsdeskundig onderzoek

Vakliteratuur

Arbeidsdeskundig onderzoek is er op gericht de werknemer en werkgever verder te helpen. Voor zowel de werkgever als de werknemer is het belangrijk te weten wat de mogelijkheden zijn voor tijdelijke werkhervatting en structurele werkhervatting op termijn in de organisatie of daarbuiten. De bedrijfsarts stelt eerst medisch de belastbaarheid vast. De arbeidsdeskundige brengt vervolgens opties in kaart. Het onderzoek richt zich op de drie belangrijkste vragen: Wat kan de medewerker aan? Wat zijn reële verwachtingen, nu en in de toekomst? Hoe zit het met wet- en regelgeving? Als duidelijk is wat de medewerker aankan en wat verwacht mag worden, worden oplossingen geformuleerd. Zie ook de Wet verbetering Poortwachter, spoor 1 en 2.

Arbeidsdeskundig onderzoek laat u doen:

 • als uw medewerker langdurig of frequent verzuimt en/of aangeeft het werk niet meer te kunnen doen en bedrijfsarts geeft aan dat er medische beperkingen zijn voor arbeid.
 • als het niet duidelijk is of uw verzuimende medewerker in de toekomst het werk weer kan doen; dus bij onduidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker na of tijdens ziekteverlof;
 • als de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet duidelijk is of als het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.

Als uw werknemer bijna 12 maanden ziek is, is een arbeidsdeskundig onderzoek spoor 1 of spoor 2 doorgaans noodzakelijk in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP) ter voorkoming van sancties van UWV.

Spoor 1

In het kader van arbeidsongeschiktheid en de Wet Verbetering Poortwachter is het van belang dat onderzocht wordt of het eigen werk en/of de eigen werkplek van een persoon nog langer passend is of passend gemaakt kan worden gelet op medische problematiek of de ouder wordende mens, dus gelet op de belastbaarheid van die persoon, dit is spoor 1. Vooraf wordt door bedrijfsarts de belastbaarheid vastgesteld, bijvoorbeeld met een functionele mogelijkheden lijst (FML).

Een arbeidsdeskundige vergelijkt de belastbaarheid van medewerkers met de belasting in het werk en beoordeelt dit eigen werk en onderzoekt alternatieven, bijvoorbeeld in de organisatie van het werk. Als dat niet lukt wordt gekeken naar andere arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever.

Spoor 2

Ten slotte kan het nodig zijn dat loopbaanbegeleiding wordt ingezet. Dan wordt gezocht naar andere arbeidsmogelijkheden en een andere werkgever. Is detachering bij een collega- ondernemer wellicht een optie of een stage om op te bouwen in uren? Loopbaanbegeleiding is aan de orde, dit wordt re-integratie spoor 2 genoemd.

Arbeidsdeskundig onderzoek is opgebouwd uit de volgende stappen:

 • gesprekken met bedrijfsarts over de belastbaarheid, met werkgever over de functie, de organisatie, andere functies, verloop, het functioneren van de medewerker, feiten en indrukken, visie op mogelijkheden en oplossingen.
 • gesprek met de medewerker over zijn functie, de knelpunten, wat er tot op heden is gebeurd, werk en opleiding, eigen visie op mogelijkheden en oplossingen.
 • bedrijfsonderzoek en inventarisatie van mogelijkheden binnen de eigen organisatie.
 • rapportage, eerst hoor en wederhoor dus een terugkoppeling van de deelrapportage naar betrokkenen en uiteindelijk de definitieve rapportage.
 • doorgaans worden in de rapportage afspraken vastgelegd over het vervolg.

U krijgt antwoord op deze vragen en/of een advies voor een vervolg:

Is de werknemer geschikt voor de eigen functie of is de functie geschikt te maken? Zo nee, zijn er andere passende arbeidsmogelijkheden aanwezig bij de eigen werkgever (spoor 1)? Indien er intern geen passende arbeidsmogelijkheden voorhanden zijn, wat zijn dan de externe arbeidsmogelijkheden voor de betrokken werknemer (spoor 2).

Bij zeer ernstige medische problematiek kan het voorkomen dat vastgesteld moet worden dat werknemer geen mogelijkheden heeft in spoor 1 noch in spoor 2.  Kan er dan vroegtijdig een WIA IVA aangevraagd worden als er geen duurzame inzet mogelijk is, hiervan kan een inschatting gemaakt worden.

 

***

Werkplekonderzoek: Er is alleen behoefte aan werkplekonderzoek als andere zaken reeds bekend zijn bijvoorbeeld. Er ontstaat een vacature en werkgever wil weten of deze vacante functie past bij de belastbaarheid van een werknemer gelet op zijn of haar belastbaarheid.

***

Dossieronderzoek: u krijgt advies hoe te handelen t.b.v. WIA WAO of andere sociale wetgeving

***

Haalbaarheidsonderzoek of inzet op spoor 2 zinvol is.

Doel

Het doel van een haalbaarheidsonderzoek is om te bezien of re-integratie tweede spoor een zinvolle interventie is. Veelal zal dit ingezet worden als een werknemer ernstige beperkingen heeft en er grote twijfels zijn of betrokken werknemer mogelijkheden heeft op de reguliere arbeidsmarkt, of deze werknemer bemiddelbaar is of bemiddelbaar gemaakt kan worden.

Indicaties voor de inzet van een haalbaarheidsonderzoek zijn:

 • als de arbeidsdeskundige in haar rapportage vermeldt dat er voor de werknemer niet of nauwelijks meer arbeidsmogelijkheden zijn op de reguliere arbeidsmarkt, dus in betaald werk.
 • ook als het in lijn der verwachting ligt dat een medewerker bij een WIA beoordeling volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Een intakegesprek met werknemer en werkgever/leidinggevende.

Een arbeidsdeskundige (eerste adviseur) is tot de conclusie is gekomen dat er geen of slechts zeer marginale arbeidsmogelijkheden zijn, dan voert een tweede adviseur (=arbeidsmarktdeskundige) een intakegesprek met werknemer. UWV verwacht dat door een tweede deskundige de mogelijkheden worden beoordeeld voordat er een vrijstelling voor spoor 2 kan zijn.

Een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren loopbaancoach c.q. arbeidsdeskundige met kennis van de arbeidsmarkt.

Deze intake heeft tot doel om te bezien of er ondanks de beperkte mogelijkheden toch een mogelijkheid bestaat om de werknemer, bijvoorbeeld door middel van een voortraject, bemiddelbaar te maken. Voorheen kon gedacht worden aan een aanmelding voor de WSW maar deze mogelijkheid is er niet meer sinds eind 2015. Door de komst van de Participatiewet is dit veranderd.

De conclusie van deze tweede arbeidsdeskundige wordt in een rapportage verwerkt ten behoeve van de Wet Verbetering Poortwachter en een goed reintegratiedossier dat bij de WIA aanvraag naar het UWV moet worden gestuurd.

Indien de conclusie is dat er geen bemiddelingsmogelijkheden, zelf geen vrijwilligerswerk om mee te starten, volgt veelal het advies om de re-integratie inspanningen te laten toetsen middels een deskundigenoordeel van UWV. Dit met als insteek om vrijstelling te verkrijgen voor de inzet van een spoor twee traject dat aldus de deskundigen niet reëel geacht wordt.

Wat is een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)? 

De Functionele Mogelijkheden Lijst wordt door de bedrifjsarts/verzekeringsarts ingevuld tijdens de beordeling van de belastbaarheid bij arbeidsongeschiktheid.

Het is een lijst waarop de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer staan.

Categorieën:  een FML is onderverdeeld in zes categorieën:

 • Persoonlijk functioneren
 • Sociaal functioneren
 • Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
 • Dynamisch handelen
 • Statische houdingen

Klik hier voor een voorbeeld Functionele mogelijkheden lijst (FML).

Vorige